CAMPAMENT
ACTIVITATS
QUI SOM?
INSCRIU-TE!
POLÍTICA PRIVACITAT
FINALITAT

Gestió de les seves dades de contacte per a donar resposta als seus dubtes i/o preguntes.Enviament, en el seu cas, de comunicacions que puguin ser del seu interès.Gestió de les reserves realitzades i/o processos d'inscripció a les activitats organitzades per la nostra Entitat.Gestió de la relació amb els col·laboradors externs de la nostra Entitat.

APLICACIÓ

La present Política de Privacitat s'aplica indistintament a les pàgines webhttp://www.campfestival.cat/, i https://www.campfestival.es/, el titular responsable de les quals ésla mateixa entitat ANDREA PUIG DORIA.

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

Abast

La present Política de privacitat de CAMP FESTIVAL regula l'obtenció, utilització i altres formesde processament de dades personals facilitades pels Usuaris en la present web o en qualsevol delsentorns d'Internet de l’entitat.
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en les diferents websites, relatives a serveisprestats per CAMP FESTIVAL, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades queproporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular ANDREA PUIG DORIApodent-se exercir els drets pertinents segons l'exposat en les següents clàusules.

Qui és responsable del tractament de les seves dades?
ANDREA PUIG DORIA, és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dadespersonals en relació amb els serveis que la mateixa presta.CAMP FESTIVAL es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades.Les dades identificatives del responsable de tractament són:Raó Social del Responsable:ANDREA PUIG DORIACIF: 48088499FAdreça: Carrer Bruc 116, 1er 2a.Població: BarcelonaCodi Postal: 08009Contacti amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD): Aina Camps– info@campfestival.cat

Amb quina finalitat/és recopilem les seves dades?

D'acord amb el que es disposa en la normativa vigent, CAMP FESTIVAL. recull les dades necessàries per aoferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per laLlei.
A través de la present web, es tracten dades de contacte, facilitats pels Usuaris. Les dades que es podenrecaptar de l'usuari seran tractats amb les finalitats de:
· Gestió de participants en campaments.· Gestió dels candidats.· Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa.· Gestió de les dades de contacte.· Enviament d'informació que pugui ser del seu interès.· Gestió dels col·laboradors externs de la nostra Entitat.· Enviar ofertes i promocions.

Durant quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l'usuari no manifesti el contrari i pels terminis deconservació legalment establerts, tret que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o lafinalitat legítima per a la qual van ser captats.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

En atenció al fet que resulta imprescindible i necessària la comunicació de determinades dades relatives al Participantdels programes organitzats per CAMP FESTIVAL que han de conèixer les empreses oentitats col·laboradores de CAMP FESTIVAL, en realitzar la inscripció en línia i acceptar les condicionsgenerals, el participant i/o el seu representant legal autoritzen expressament CAMP FESTIVAL al fet que lesdades recaptat a través de les nostres webs o sistemes de reserva o inscripció puguin ser cedits a tercers oa empreses col·laboradores. CAMP FESTIVAL col·laborarà perquè els tercers compleixin amb lalegislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.
La web posseeix enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials osistemes de comunicació en línia, CAMP FESTIVAL no es fa responsable de les informacions quees recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir capcapacitat de gestió ni control sobre aquestes, sent per tant d'aplicació els avisos legals i lespolítiques de privacitat que poguessin constar en els llocs web o similars dels tercers.

Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt primer, elsdrets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a lalliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general deprotecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitacióal tractament.
Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitudescrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:
ANDREA PUIG DORIACarrer Bruc 116, 1er 2a.08009 Barcelona
Així mateix, es fa saber als Usuaris que poden retirar el consentiment per al tractament de les seves dadesen qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació davant l'Autoritat de Control (AgènciaEspanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS

En el cas d'existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència oirregularitat de qualsevol classe, es prega contactar amb:
ANDREA PUIG DORIACarrer Bruc 116, 1er 2a.08009 Barcelona
COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT
L'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l'acceptar les presentscondicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació iparticipació en wwww.campfestival.cat , i www.campfestival.es
En tot cas, l'usuari és el responsable de l'autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals I complets per a la finalitat que siguin aportats, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per mal emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d'un tercer, l'usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en aquests, serà d'exclusiva responsabilitat de qui el realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d'aquest, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els qui seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del propi CAMP FESTIVAL,  tot això segons les possibilitats i fins per als quals estan concebuts. CAMP FESTIVAL no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per mal emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o contingutsrealitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és ANDREA PUIG DORIA amb domicili en Carrer Bruc 116, 1er 2a;Barcelona 08009 i amb la gestió dels dominis d'Internetwwww.campfestival.es, i www.campfestival.cat inscrits en el registre corresponent, atenent comunicacions dels usuaris i/o interessats a través dels e-mail info@campfestival.cat. 
Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d'aquests dominis.

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS D'ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

L'empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titularo ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació enInternet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.
CAMP FESTIVAL col·labora de manera ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat íntegrament aquest text legal.
CAMP FESTIVAL es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials iexpulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.
CAMP FESTIVAL recomana, seguint instruccions de l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l'ús de xarxes socials o navegació en entorns Web, l'execució de les següents accions:
· Es recomana a tots els usuaris recórrer a l'ús de pseudònims o nicks personals amb els quals operar a través d'Internet,permetent-los disposar d'una autèntica "identitat digital", que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.
· Es recomana als usuaris tenir especial cura a l'hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
· Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d'usuari, com posteriorment, les condicions generals d'ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.
· Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari en la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com a "amics" o "contactes directes” prèviament per l’usuari.
· Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les quals manté alguna relació prèvia, no acceptant de manera compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.· Es recomana no publicar en el perfil d'usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d'oci que sol freqüentar.
· Als usuaris d'eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d'informació relativa als llocs en què es troba en tot moment.
· Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l'usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
· Es recomana als usuaris emprar diferents noms d'usuari i contrasenyes per a entrar en les diferents xarxes socials de les quals sigui membre.
· Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
· Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lat I degudament actualitzat.
· Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s'han de subministrar les dades a desconeguts.
· S'ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. En ella s'explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per a la qual se sol·liciten les dades.
· Si l'usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que se sol·licitin dades per part d'una xarxa social ha de preguntar-se als pares o tutors per a veure si ells aproven la subscripció o no.
· No han de comunicar-se a tercers els noms d'usuari i contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no han de ser comunicats a tercers i/o desconeguts.
· Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l'ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, ha de preguntar-se als pares o tutors.
· S'ha de mantenir l'ordinador en una zona comuna de la casa.
· S'han d'establir regles sobre l'ús d'Internet a casa.
· Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d'aquesta mena de plataformes, tant positives com negatives.
· Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com a correu de contacte secundari.
· Assegurar-se que els controls de verificació de l'edat estan implementats.
· Assegurar la correcta instal·lació del blocador de continguts.
· Conscienciar i informar els menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
· Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el món en línia i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
·Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d'allotjar continguts com a vídeos i fotografies, així com l'ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
· Controlar el perfil d'usuari del menor.
· Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.· Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.
BLOG